Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową www.supermama.edu.pl, zwany dalej „Sklep” jest Anna Bartkowska, ul. Młynarska 6, 83-031 Cieplewo, NIP: 571-160-21-21

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@supermama.edu.pl lub nr telefonu 535 555 536

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.supermama.edu.pl.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.supermama.edu.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2. Właściciel – Anna Bartkowska, ul. Młynarska 6, 83-031 Cieplewo, NIP: 571-160-21-21

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

9. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:

urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

dostęp do sieci Internet;

adres poczty e-mail.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;

przyjmuję do wiadomości, że tematyka zajęć (kursów, warsztatów, innych) może ulec zmianie

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

dostępu do statusu oraz historii zamówień;

zamówienia Produktu,

zmiany swoich danych;

zmiany swojego hasła;

sprawdzenia swojego zamówienia;

usunięcia swojego konta.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego. Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że klient zażąda inaczej (np. faktura na maila).

5. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

wybór formy dostawy i płatności;

zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

7. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:

zakup na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.supermama.edu.pl;

8. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

9. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia, powinien podać:

imię i nazwisko odbiorcy;

dokładny adres dostawy;

numer telefonu kontaktowego;

adres e-mail zamawiającego.

10. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

11. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

opis produktu;

jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa

sposób płatności;

12. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.

VI. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

szybkich płatności przelewem obsługiwane przez Dotpay;

tradycyjnego przelewu

VII. Ceny

1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach

2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:

Paczkomat Inpost.

2. Klient nie ma możliwości odebrania towaru osobiście.

3. Termin dostawy każdorazowo wskazany jest w trakcie składania zamówienia i najczęściej wynosi 2 dni robocze.

4. Maksymalny termin dostawy trwa do 10 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.

5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

6. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.

7. Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w formie elektronicznej. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: biuro@supermama.edu.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Anna Bartkowska, ul. Młynarska 6, 83-031 Cieplewo.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Opakowanie stanowi nierozłączną część produktów. Produkt należy zwrócić w niezniszczonym opakowaniu.

5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana: wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@supermama.edu.pl

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

XII. Pozostałe

1. Regulaminy są dostępne pod adresem: www.supermama.edu.pl.

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Skontaktuj się z nami

Mailowo jesteśmy dla Was dostępni w godzinach 08:00 - 16:00

    od 2008 r.