Regulamin Sopockiej Szkoły Rodzenia

REGULAMIN PROJEKTU

SOPOCKA SZKOŁA RODZENIA – WSPARCIE OKOŁOPORODOWE DLA MIESZKANEK SOPOTU

Projekt „Sopocka Szkoła Rodzenia – wsparcie okołoporodowe dla mieszkanek Sopotu” realizowany przez Szkołę Rodzenia Supermama w ramach finansowania z Urzędu Miasta Sopot

 

§ 1

DEFINICJE STOSOWANE W REGULAMINIE

 1. Projekt: „Sopocka Szkoła Rodzenia – wsparcie okołoporodowe dla mieszkanek Sopotu
 2. Realizator Projektu: Szkoła Rodzenia Supermama
 3. Uczestnik– osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.
 4. Biuro Projektu– Szkoła Rodzenia Supermama tel. 535-555-536
  e-mail:  biuro@supermama.edu.pl

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt  realizowany jest w ramach finansowania z Urzędu Miasta Sopot
 2. Projekt jest realizowany okresie od 05.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.
 3. Głównym celem projektu jest edukacja kobiet w ciąży według szczegółowo opracowanego planu edukacji na podstawie standardu opieki okołoporodowej

§ 3
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania rekrutacji i udziału w projekcie oraz praw i obowiązków uczestnika.
 2. Każda osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 4
UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Zakłada udział 10 uczestników.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie kobiety w ciąży.
 3. Do udziału w projekcie zaproszeni są również partnerzy Uczestniczek.

§ 5
WSPARCIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt 1.
 2. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w konsultacjach indywidualnych oraz programie zajęć, który składać się będzie z poniższych modułów:

 

Zajęcia edukacyjne

Edukacja przedporodowa z położną 10 jednostek edukacyjnych
Webinary ze specjalistami okołoporodowymi     10 jednostek edukacyjnych

  Zajęcia ruchowe

Zajęcia fitness stacjonarne 5 jednostek treningowych
Zajęcia fitness dla kobiet w ciąży – treningi na żywo online     20 jednostek treningowych

  Konsultacje indywidualne

Wizyta fizjoterapeutki uroginekologicznej w ciąży         1 wizyta
KTG 1 zapis

Dodatkowo przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu uczestnicy wezmą udział w bilansie sprawdzającym posiadane kompetencje.

 

§ 6
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, jawności i przejrzystości.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.supermama.edu.pl, poczty elektronicznej i kwestionariusza zgłoszeniowego.
 3. Chcąc zgłosić uczestnictwo w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej https://supermama.edu.pl/szkola-rodzenia/zapisy/sopot/
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany podczas zapisu.
 6. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową, według kolejności wpływania zgłoszeń o których mowa w ust. 4.
 7. W przypadku ewentualnych rezygnacji z udziału w projekcie zwalniane miejsca proponowane będą kolejnym osobom z listy rezerwowej.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach z zastrzeżeniem § 8.
 2. Uczestnik projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązany jest do:
  1. wypełnienia i dostarczenia deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
  2. wypełnienia i dostarczenia oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
  3. udostępnienia danych niezbędnych do realizacji projektu,
  4. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Realizator Projektu,
  5. wypełniania ankiet, testów i innych zalecanych ze względu na konieczność monitorowania rezultatów projektu
  6. informowania Realizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie,
  7. informowania Realizatora Projektu o zmianie danych osobowych i kontaktowych.
 3. Niewykonywanie lub uchylanie się od obowiązków określonych w ust 2 będzie traktowane na równi z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie. W tym przypadku zastosowanie mają zapisy § 8.

§ 8
ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Każdorazowa rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie przed zakończeniem udziału w przewidzianych dla niego formach wsparcia wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie.
 2. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której wyłoniony w procesie rekrutacji uczestnik rezygnuje z udziału w projekcie przed jego rozpoczęciem.
 3. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich wystąpienia.W tym celu uczestnik poproszony zostanie o złożenie stosownego oświadczenia.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach finansowania z UM Sopot, z którymi uczestnik może zapoznać się w Biurze Projektu.
 2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony UM Sopot.
 3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad, warunków wsparcia i uczestnictwa w projekcie uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani przez Realizatora Projektu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej www.supermama.edu.pl
 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz stronie internetowej www.supermama.edu.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2023

Pliki do pobrania:

 1. Deklaracja uczestnictwa
 2. Oświadczenia
 3. Regulamin
Skontaktuj się z nami

Mailowo jesteśmy dla Was dostępni w godzinach 08:00 - 16:00

  od 2008 r.